יום ראשון, 7 באפריל 2019

איתור יורשים- החובה לפעול בשקידה סבירהאיתור יורשים- החובה לפעול בשקידה סבירה

משרדנו משרד עורכי דין מתמחה בנושאי צוואות ירושות ועיזבונות לרבות איתור יורשים בארץ ובחו"ל.


לאחר פטירתו של אדם, מבקשים יורשיו להסדיר את חלוקת עזבונו. במידה והנפטר ערך צוואה, חלוקת עיזבונו תיעשה בדרך שנקבעה על ידי הצוואה. אולם במקרה שלא נערכה צוואה המסדירה את אופן החלוקה, הרי שהעיזבון יחולק לפי הוראות חוק הירושה עפ"י דין.

בכל אחת מן האפשרויות, ירושה על פי דין או בדרך של צוואה, ישנה רשימת יורשים אשר יש לכלול אותם בבקשה כמי שזכאים לחלק מסוים בעיזבון. לעיתים יורש שמגיש בקשה לצו ירושה או קיום צוואה אינו מכיר חלק מהיורשים ואינו יודע מה עלה בגורלם או שאין לו קשר עם יורשים מסוימים במדינות רחוקות או מדינות שאין להן קשרים עם ישראל. 

בבית המשפט העליון ניתן פסק דין בתיק ע"א 9694/01 האפוטרופוס הכללי מנהל עזבון המנוח זאב בן צבי ברגמן נ' יוסף פרידמן (פורסם בנבו, 24.12.2003), נידון מקרה בו חלק מהיורשים לא אותר או לא היה ידוע וחלק מהעזבון נוהל על ידי האפוטרופוס הכללי. בבקשה שהוגשה בחלוף 30 שנה ממתן צו הירושה, ביקשו חלק מהיורשים שבית המשפט יקבע כי אין מלבדם עוד יורשים וכי מחצית העיזבון שנוהלה על ידי האפוטרופוס הכללי תועבר לידיהם.

האפוטרופוס הכללי סירב לבקשה וביקש ראיות פוזיטיביות בדבר זהותם וגורלם של היורשים מצד אם המנוח. דרישת האפוטרופוס הכללי נדחתה על ידי בית המשפט העליון שקבע שדי בשקידה סבירה לאיתורם. כלומר, במקרים בהם לא ניתן להוכיח ברמה ראייתית הנדרשת במשפט האזרחי כי יורשים כאלו ואחרים אינם בין החיים, הרי שדי בביצוע פעולות סבירות (שקידה סבירה) על מנת לנסות לאתרם.
מי שמגיש בקשה לצו ירושה או קיום צוואה חלה עליו חובה לפעול בשקידה סבירה לצורך איתור יתר היורשים ויידועם בדבר זכאותם לרשת. בפסק הדין בית המשפט העליון הכיר באפשרות להביא בפניו את המסקנה כי היורשים אינם בחיים.

הכרעה זו חשובה ובאה להקל על יורשים המבקשים לקבל את חלקם בעיזבון כאשר סביר כי אין עוד יורשים וקשה להוכיח זאת.לאחרונה בתיק מסוים משרדנו איתר יורשים באפגניסטן. על אף הקושי באיתור חלק מהם הצליח משרדנו להוציא צו ירושה.

משרדנו מתמחה בין השאר באיתור יורשים ברחבי העולם, וזאת על מנת למנוע קשיים בקבלת צווי ירושה ליורשים המתגוררים בישראל. כמו כן, משרדנו מתמחה באיתור ירושות ברחבי העולם.


תוכלו לפנות למשרדנו בכל ענין בנוגע לצוואות ולירושות ולאיתור יורשים בארץ ובחו"ל ובכל שאלה אחרת בתחום דיני ירושה צוואה ועזבון.

הצוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו

הצוואה חייבת להיעשות על ידי המצווה עצמו

משרדנו משרד עורכי דין מתמחה בנושאי צוואות ירושות ועיזבונות לרבות עריכת צוואות.


סעיף 28 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, קובע:
(א)    אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו.
(ב)    הוראת צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה - בטלה.
לפי סעיף זה ניתן ללמוד שצוואה הינה מעשה אישי. אדם המבקש לחלק את רכושו בדרך מסוימת צריך לפעול באופן אישי לכתיבת מבוקשו.
לא ניתן ליפות כוחו של לאחר על מנת שזה יהיה מעין שליח לעריכת הצוואה. המצווה חייב לעשות צוואתו בעצמו לפי סוגי הצוואות.  במה דברים אמורים:
ניתן לערוך צוואה באחת מ- 4 הדרכים הקבועות בחוק:

צוואה בכתב יד- צוואה בכתב יד חייבת להיות כתובה כולה על ידי המצווה מהכותרת, עובר לתאריך ולתוכן הצוואה ועד לחתימה על גבי הצוואה. וכן חייבים לכתוב תאריך. צוואה בכתב יד שנכתבה על ידי אחר שאינה עומדת בדרישות החוק והיא בטלה.

צוואה בפני עדים- צוואה בפני עדים הינה צוואה בה המצווה מביע בכתב (לאו דווקא כתב ידו) את רצונו לחלוקת רכושו לאחר אריכות ימיו ושנותיו, והוא מצהיר בפני העדים  שזוהי צוואתו וזהו רצונו. תפקיד העדים הוא לחתום ולאשרכי המצווה חתם בפניהם והצהיר בפניהם שזהו רצונו.
 
צוואת בפי רשות- צוואה בפני רשות יכול שתיעשה בפני רשם לענייני ירושה, בית משפט, בית דין רבני או נוטריון. כאשר אדם פונה לאחד מאלו ועל מנת שרצונו יכתב בצוואה, עליו לומר בעל פה (ולאחר מכן הדברים יועלו על הכתב) את מבוקשו או להגיש מסמך כתוב. לאחר מכן הציווי יהפוך לצוואה עם קבלת האישור ואימות של אחד מן הגופים המשמש מעין עד לצוואה.

צוואת שכיב מרע-  צוואת שכיב מרע היה צוואה שבעל פה, שנאמרת אך ורק על ידי המצווה עצמו בפני 2 עדים ורק אם המצווה מרגיש שמותו קרוב, ולא נותר זמן להכין צוואה בדרך הרגילה.   על מנת לקיים צוואת שכיב מרע יש לעמוד בתנאים מפורטים הקבועים בחוק.

בדיקת הדרכים לעריכת צוואה מראה כי על המצווה חלה החובה לעשות בעצמו או לומר בעצמו, כדי להביע את רצונו לאופן חלוקת רכושו לאחר פטירתו .
משמעות הדבר  היא שאדם לא יוכל לשלוח אדם אחר לחתום על צוואתו במקומו, ואין אדם אחר יכול לערוך צוואה בשם אדם אחר אלא אם המצווה נוכח ומכתיב את רצונו וחותם בפני עדים או רשות. לכן  גם אפוטרופוס לקטין או לאדם שמונה לו אפוטרופוס אינו יכול לערוך צוואה לאדם אחר שהוא אחראי על ענייניו, ואפילו בית המשפט אינו יכול לצוות בשם אדם אחר.
מאחר והצוואה נערכת רק על ידי המצווה עצמו, בא חלקו השני של הסעיף ומבהיר כי גם צוואה שמתנה את תוקפה ברצונו של אדם אחר שאינו המצווה, היא צוואה בטלה.

תוכלו לפנות למשרדנו לצורך עריכת צוואה או  בכל שאלה בנוגע לצוואות ולירושות ולהתנגדות לצוואה או הגנה על צוואה ובכל שאלה אחרת בתחום דיני ירושה צוואה ועזבון.

צווי ירושה וקיום צוואה לתושבי חוץ שהותירו נכסים בישראל

צווי ירושה וקיום צוואה לתושבי חוץ שהותירו נכסים בישראל


משרדנו משרד עורכי דין המתמחה בנושאי צוואות ירושות ועיזבונות בישראל ובחו"ל, לרבות הגשת בקשות לצווי ירושה או קיום צוואה לתושבי חוץ שנפטרו והותירו נכסים בישראל וכן טיפול בעזבונות וצוואות בחו"ל לאנשים ותושבי חוץ שנפטרו בחו"ל.


לאחר פטירתו של אדם, מבקשים יורשיו להסדיר את חלוקת עזבונו. במידה והנפטר ערך צוואה, חלוקת עיזבונו תיעשה בדרך שנקבעה על ידי הצוואה. אולם במקרה שלא נערכה צוואה המסדירה את אופן החלוקה, הרי שהעיזבון יחולק לפי הוראות חוק הירושה עפ"י דין.
משרדנו מתמחה גם בהוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה לנפטרים שמקום מושבם אינו בישראל. על מנת לפנות בבקשה לרשם הירושה לקבלת צו ירושה לתושב חוץ יש לעמוד במספר תנאים:

נכס בישראל- תנאי סף להגשת בקשה לצו ירושה או קיום צוואה לנפטר שהוא תושב חוץ הוא שהנפטר הותיר אחריו נכס בישראל. הנכס יכול להיות נכס נדל"ן (דירה, חנות, בניין וכו') או חשבון בנק, קרנות ביטוחים כו'. שכן, אם אין נכס בישראל, הרי לרשם לענייני ירושה אין סמכות לתן צו לנפטר שאינו תושב ישראל.

תעודת פטירה מאומתת כדין- מאחר והרשם לענייני ירושה הינו רשות מעין שיפוטית הרי שהמסמכים המוגשים אליו נדרשים אימות כדין יש להגיש את תעודת הפטירה עם אימות קונסולרי או אפוסטיל. משרדנו מתמחה בהוצאת תעודות פטירה מאומתות כנדרש על פי הדין.

חוות דעת הדין הזר- הכלל הוא שצו הירושה ינתן לפי דין מקום מושבו של הנפטר. לכן אדם שנפטר בישראל, הרי שהצו יינתן לפי חוקי מדינת ישראל. כשעוסקים בבקשות של נפטרים שהינם תושבי חוץ יש לברר את הדין שחל בארצם. זאת עושים באמצעות קבלת חוות דעת מעורך דין מומחה בדין הזר המסביר כיצד יש לערוך את החלוקה או כיצד ניתן לקיים את צוואתו של תושב החוץ.

כאשר מדובר במדינה בה חוקי המדינה מקפחים או מדירים יורשים (לדוגמא: ישנן מדינות שלפי החוקים החלים אצלם נשים אינן נכללות בין היורשים) יחילו את חוקי מדינת ישראל.
משרדנו מתמחה בהוצאת צווים לנפטרים שאינם תושבי ישראל, וכן גם בטיפול בעזבונות וצוואות של תושבי חוץ בחו"ל. וכן מתמחה באיסוף כל החומר הנדרש לכך, החל מתעודות פטירה מאומתות וכלה בקבלת חוות דעת הדין הזר, לרבות תרגומים נוטריונים שלעיתים נדרשים בבקשות מסוג אלו.

תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע לצוואות ולירושות והגשת בקשות לקבלת צווי ירושה וקיום צוואה לתושבי חוץ שהותירו נכסים בישראל וכן לטיפול בארצות חו"ל בעזבונות ובכל ענין אחר בתחום דיני ירושה צוואה ועזבון בארץ ובעולם.המדינה כיורשת על פי דין

המדינה כיורשת על פי דין

משרדנו משרד עורכי דין המתמחה בנושאי צוואות ירושות ועיזבונות.

חוק הירושה, תשכ"ה- 1965 קובע מיהם היורשים על פי דין: בן זוג, ילדים וצאצאיהם, הורים וצאצאיהם והורי הורים וצאצאיהם. החוק קובע מעגלי ירושה, קרי- סדר קדימויות בין היורשים, ואף קובע את אופן החלוקה בין המעגלים.
אולם מה עולה בגורל עיזבון אדם ערירי אשר לא הותיר אחריו אף לא מעגל ירושה אחד? מי יקבל את עיזבונו?
סעיף 17 לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, קובע:
(א)    באין יורש לפי הסעיפים 10 עד 16, תירש המדינה כיורשת על פי דין.
(ב)    מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד, אולם רשאי שר האוצר להעניק מנכסי העזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים –
(1)    לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש;
(2)    לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;
(3)    לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.

לפי סעיף זה, כשאין המוריש מותיר אחריו יורשים על פי דין, המדינה הופכת ליורשת. יחד עם זאת, המדינה אינה רשאית לעשות בעיזבון ככל העולה על רוחה, אלא יש רשימה מצומצמת לשימוש בכספים (חינוך, מדע, בריאות).
הוראות החוק קובעות שיקול דעת לשר האוצר להעניק את כספי העיזבון בתשלום חד פעמי או בתשלומים תקופתיים בהתאם לרשימת האנשים המופיעה בסעיף; אדם שהמוריש היה דואג למחסורו, אדם שדאג למחסורו של המוריש או לבן משפחה שאינו נמנה במעגלי היורשים על פי דין.

מדובר בסעיף רחב, הנותן הוראות ושיקול דעת למדינה במקרה שהיא יורשת. 
לעיתים בשל הקושי להוכיח שאדם שנפטר ללא יורשים, המדינה מנהלת את נכסי העיזבון בכובעה כמנהלת נכסי נעדרים ולא כיורשת על פי דין. אצל האפוטרופוס הכללי יש קרן עזבונות המחלקת את הכספים שירשה המדינה לאנשים וגופים לפי המטרות שבחוק.
תוכלו לפנות למשרדנו בכל שאלה בנוגע לצוואות ולירושות ובכל שאלה אחרת בתחום דיני ירושה צוואה ועזבון.

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה נדחתה כתוצאה מטיפול מוצלח של משרד עו"ד דניאל ארנסט

פסק דין (תמצית)

תמ"ש 6694-08-16 בפני כב' השופט ארז שני בבית המשפט למשפחה בתל אביב מיום 9.5.18
משרדנו משרד עורכי דין צוואות  מתמחה בכל בנושאי צוואה ירושה ועזבון לרבות קיום צוואות, והתנגדות לצוואות.

במקרה זה ייצגנו (עו"ד צוואות ) בבית המשפט למשפחה יורש שירש לפי הצוואה , מחצית לו ומחצית  לאחיו , האח התנגד לקיום הצוואה בטענה שהדירה שייכת לו בלבד מכח מתנה שקיבל מהאם.
עו"ד דניאל ארנסט  וצוות המשרד עורכי דין צוואות שהופיעו בבית המשפט שכנעו את בית המשפט שהצוואה תקפה וראויה לקיום.

בפסק דין מנומק ומפורט קיבל בית המשפט את טענות משרד עו"ד ארנסט . הפסק הותר לפרסום ללא שמות הצדדים.

להלן תמצית הפסק:

 פסק בתמ"ש 6694-08-16 בפני כב' השופט ארז שני בבית המשפט למשפחה בתל אביב מיום 9.5.18
בתיק נפסקו ונקבעו מספר עקרונות . ראשית כי הטענה כי הדירה אינה חלק מהעזבון מקומה בתביעה נפרדת ולא בהתנגדות לצו קיום צוואה.
לענין הצוואה נקבע כי היא הוגנת מחלקת העזבון בשווה בין ה האחים אינה נגועה בהשפעה בלתי הוגנת. לא הופעלו על האם לחצים וכן חלפו מספר שנים בין עריכת הצוואה עד הפטירה ומכאן שהיה זמן לאם לשנות את צוואתה אם היה חשש שהיתה נתונה ללחצים בזמנו.
לענין מעורבות של הבנים בעריכת הצוואה נקבע כי דוקא הצד השני ניסה לגרום לאם להעדיפו אך האם הורישה לשני הילדים שווה בשווה, ובית המשפט התרשם כי לא רצתה להעדיף אח אחד על משנהו.  במקום לפנות לעו"ד לענייני צוואות וירושות.

נושא נוסף בפסק הדין הוא לשון הרע שכתב אחד האחים על משנהו בפניות 8 מכתבים לבנקים ולגורמים שונים וכאן חוייב המשמיץ בפיצוי בסך 90 אלף שח.
בסוף פסק הדין חוייב האח המתנגד לצוואה בהוצאות משפט של 80 אלף שח וכן בפיצוי בגין לשון הרע בסך 90,000 שח וסה"כ 170,000 שח נפסקו לטובת הלקוח.

תוכלו לפנות למשרדנו עו"ד צוואות בכל שאלה בנוגע לצוואה וירושה. לטיפול בצווי ירושה או בצווי קיום צוואה. או בהתנגדות לצוואה, וכל שאלה אחרת בתחום עזבון צוואה וירושה.  משרדנו מתמחה בכך ויתאים לכל אחד את הטיפול והפתרון המתאים ביותר.